Marble Survey

Survey 1
Bamyan
Yakawlang
Qarghanatoo Boom

Survey 2
Parwan
Surkh Parsa
Dara-e-Turkman “Glak”

Survey 3
Maidan Wardak
Behsood “Part 1”
Dosth Qawal Woni

Survey 4
Maidan Wardak
Behsood “Part 1”
Chehlam Jas

Survey 5
Maidan Wardak
Behsood “Part 1”
Argin, Quawal Khewaish

Survey 6
Maidan Wardak
Behsood “Part 1”
Miana Qushlaq

Survey 7
Kabul
Serobi
Kotagai “1”

Survey 8
Kabul
Serobi
Manu

Survey 9
Kabul
Serobi
Mairky Naw

Survey 10
Kabul
Serobi
Jagdalak near Tangi

Survey 11
Kabul
Serobi
Dabily

Survey 12
Kabul
Serobi
Sar Tapa

Survey 13
Nangerhar
Hazarnaw
Kochia

Survey 14
Nangerhar
Momandara
Marko

Survey 15
Nangerhar
Kama
Near Kama Bridge “1”

Survey 16
Nangerhar
Behsood
Lajigara Daghorki,
Waroki Tangi

Survey 17
Laghman
Armal Khwar
Sahak “1”

Survey 18
Laghman
Armal Khwar
Sahak “2”

Survey 19
Panjshir
Anaba
Tawakh Arjal “2”

Survey 20
Panjshir
Sapaid Cheer
Sapooch “1”

Survey 21
Panjshir
Anaba
Abdara, Koh-e-Saih

Survey 22
Panjshir
Dara
Dahan-e-Pujawa

Survey 23
Panjshir
Khenj
Dasht-e-Rewat, Shahmardan

Survey 24
Bamyan
Shaheedan
Laro

Survey 25
Bamyan
Sheber
Almset

Survey 26
Bamyan
Shaheedan
Sang Rekhta

Survey 27
Bamyan
Bamyan Center
Farmasti

Survey 28
Bamyan
Shaheedan
Shaheedan

Survey 29
Parwan
Surkh Parsa
Dara-e-Turkman, Tangi Ashda “2”

Survey 30
Parwan
Surkh Parsa
Dara-e-Turkman “Glak-2”

Survey 31
Parwan
Surkh Parsa
Dara-e-Turkman,
Ow posh

Survey 32
Parwan
Surkh parsa
Dara-e-Turkman
dastzo Awpro

Survey 33
Maidan Wardak
Behsood “Part 1”
Borghistan, Quwalkhwesh

Survey 34
Maidan Wardak
Chak
Baghki AlaSang

Survey 35
Kabul
Ward No. 11
Hazar-e-Baghal “2”

Survey 36
Kabul
Charsiab
Tangi Saidan

Survey 37
Kabul
Charsiab
Khair Abad “1”

Survey 38
Kabul
Charsiab
Khair Abad “2”

Survey 39
Kabul
Charasiab
Reshkhor olya

Survey 40
Kabul
Bagrami
Khusain Khel “3”

Survey 41
Kabul
Charasiab
Burj Surh in Tangi Saidan

Survey 42
Nangerhar
Daka
Groko “01”

Survey 43
Nangerhar
Daka
Groko “02”

Survey 44
Laghman
Armal Khwar
Sahak

Survey 45
Panjshir
Khenj
Dasht-e-Rewat

Survey 46
Panjshir
Khenj
Bam Wardar,
Wani, Paslash

Survey 47
Panjshir
Shutal
Rah-e-Tang

Survey 48
Panjshir
Paryan
Deh Khawak,
Dahan Qalat

Survey 49
Samangan
Center
Takht-e-Rustam

Survey 50
Balkh
Mazar-e-sharif Center
Shadyan “5”

Survey 51
Herat
Cheshti Sharif
Cheshti Isfarz “1”

Survey 52
Herat
Cheshti Sharif
Cheshti Isfarz “3”

Survey 53
Herat
Cheshti Sharif
Putia

Survey 54
Herat
Cheshti Sharif
Kabotar Khana

Survey 55
Herat
Rabat-e-Sangi
Bukar Chak “Boghorcha”

Survey 56
Nangerhar
Behsood
Band-e-Ghar,
Qala-e-Khusain

Survey 57
Panjshir
Anaba
Tawakh “1”

Survey 58
Panjshir
Safaid Cheer
Manjlam, Sapooch “2”

Survey 59
Panjshir
Anaba
Qalacha Baig
Mohammad Khel

Survey 60
Panjshir
Anaba
Zardi Nezar Baig
Mohammad Khel

Survey 61
Panjshir
Dara
Abdullah Khel,
Bazar Tundkho

Survey 62
Panjshir
Dara
Dara District Center

Survey 63
Bamyan
Shaheedan
Dara-e-Khushak

Survey 64
Bamyan
Shaheedan
Barikay safidak

Survey 65
Bamyan
Shaheedan
Shaheedan

Survey 66
Bamyan
Yakawlang
Firoz Bahar